WAARTOE DIENT DEZE INFORMATIE

Deze informatie wordt verstrekt in overeenstemming met het Italiaans wetsbesluit nr. 196/2003, zoals gewijzigd bij wetsbesluit nr. 101/2018, inzake de aanpassing van de nationale voorschriften aan de voorschriften van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “AVG” genoemd).

Deze pagina beoogt de verwerkingswijzen van de persoonsgegevens van gebruikers die de website van de AOP Gruppo VI.VA Visione Valore Soc. Coop. Agricola (hierna de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd) bezoeken, te beschrijven.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingsverantwoordelijke is AOP Gruppo VI.VA. Visione Valore Soc. Coop. Agricola, gevestigd in Viale della Cooperazione nr. 400 – 47522 Cesena (FC), tel 0547 317780
E-mail van de verwerkingsverantwoordelijke: info@aopgruppoviva.it

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (indien voorzien)
De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is bereikbaar op het volgende adres: Viale della Cooperazione nr. 400 – 47522 Cesena (FC), tel 0547 317780, e-mailadres van de verwerkingsverantwoordelijke: info@aopgruppoviva.it

WIJZEN VAN VERWERKING
De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van computer- en/of elektronische hulpmiddelen, met een organisatie en met logica’s die strikt gerelateerd zijn aan de aangegeven doelen. Naast de verwerkingsverantwoordelijke kunnen in sommige gevallen ook andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze website (administratief, commercieel, marketingpersoneel, juridische medewerkers, systeembeheerders) of externe personen (zoals externe technische dienstverleners, koeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) toegang hebben tot de gegevens die, indien nodig, door de verwerkingsverantwoordelijke tot verwerker zijn benoemd.
De lijst van verwerkers kan op elk moment bij de verwerkingsverantwoordelijke worden opgevraagd.

RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
de gebruiker heeft voor een of meer specifieke doeleinden toestemming gegeven voor een dergelijke verwerking;
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
de verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van derden.
Het is echter altijd mogelijk om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen de concrete rechtsgrond van elke verwerking te verduidelijken en met name aan te geven of de verwerking gebaseerd is op de wet, in een overeenkomst is vastgelegd of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

SOORTEN GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Navigatiegegevens
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze site te beheren, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de verzending impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Deze gegevenscategorie omvat IP-adressen of domeinnamen van computers en terminals die door de gebruikers worden gebruikt, URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator)-adressen van de betrokken bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.
Deze gegevens, die nodig zijn om de webdiensten te gebruiken, worden ook verwerkt voor de volgende doeleinden:
• het verkrijgen van statistische informatie over het gebruik van de diensten (meest bezochte pagina’s, aantal bezoekers per uur of per dag, geografische gebieden van herkomst, enz.);
• het controleren of de aangeboden diensten correct functioneren.

Door de gebruiker verstrekte gegevens
De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van berichten naar de contactadressen van de verwerkingsverantwoordelijke, privé-berichten die de gebruikers naar de officiële profielen/pagina’s op de sociale media sturen (waar deze mogelijkheid is voorzien), evenals het invullen en doorsturen van de formulieren die aanwezig zijn op de sites van www.fruvenh.it, leiden tot verzameling van de contactgegevens van de afzender, die nodig zijn om te antwoorden, evenals van alle persoonsgegevens die in de berichten zijn opgenomen.
Specifieke informatie zal worden gepubliceerd op de webpagina’s van de verwerkingsverantwoordelijke, die gericht is op de levering van bepaalde diensten.

Cookies en andere volgsystemen
Wij gebruiken technische cookies en analyses om de correcte werking van de site te waarborgen.
Wij gebruiken geen cookies voor het profileren van gebruikers, noch gebruiken wij andere trackingmethoden.
Cookies van derden die op deze site worden gebruikt, zijn afkomstig van: Google Analytics en reCAPTCHA.

Onze pagina’s maken gebruik van prestatiecookies van derden, n.l. van Google Analytics en reCAPTCHA (door Google, Inc. aangeboden diensten) die ons in staat stellen het gedrag van bezoekers tijdens het gebruik van de website anoniem te verzamelen en te analyseren en om de bruikbaarheid en gebruikerservaring te verbeteren, alsmede om de website te beschermen tegen spam en misbruik.

Door het gebruik van het Google Analytics-paneel zijn wij in staat te begrijpen of de bezoeken zijn gedaan door nieuwe of terugkerende bezoekers, door de manier waarop door de pagina’s wordt genavigeerd (ingangs- en uitgangslinks, verplaatsing tussen pagina’s, tijd die daar wordt doorgebracht, geografische herkomst, enz.) te controleren.

Onder de persoonsgegevens die door de website www.fruvenh.it worden verzameld, vallen: e-mailadres, naam, achternaam, telefoonnummer, provincie, postcode, stad, bedrijf, adres, cookies en gebruiksgegevens.

Tenzij anders vermeld, zijn alle gevraagde gegevens optioneel, maar als u weigert deze te verstrekken, kan het voor deze website onmogelijk zijn om de dienst te leveren.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van derden die via deze website worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert het recht te hebben om deze te door te geven of te verspreiden, waardoor hij de verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart van elke aansprakelijkheid jegens derden.

ONTVANGERS VAN GEGEVENS
De voor bovengenoemde doeleinden verzamelde gegevens zullen in geen geval op het netwerk worden verspreid of aan derden worden doorgegeven, onverminderd eventuele wettelijke verplichtingen en technische behoeften in verband met de betrokken diensten.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
De betrokkenen hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens, op het corrigeren of wissen hiervan, op de beperkte verwerking van de gegevens en op het zich verzetten tegen de verwerking (artikelen 15 en volgende van de Verordening). Het specifieke verzoek hiertoe aan de verwerkingsverantwoordelijke wordt gedaan door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming in Viale della Cooperazione nr. 400 – 47522 Cesena (FC), tel. 0547 317780, e-mailadres van de verwerkingsverantwoordelijke: info@aopgruppoviva.it

De verzoeken worden gratis ingediend en zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een maand, door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN
De betrokkenen die van mening zijn dat de verwerking via deze site van persoonsgegevens die betrekking op hen hebben, in strijd is met de bepalingen van de Verordening, hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder voor gegevensbescherming, zoals bepaald in artikel 77 van de Verordening, of om passende juridische stappen te ondernemen (artikel 79 van de Verordening).

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID
De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid en de gebruikers hiervan op deze pagina te informeren.
Indien de wijzigingen betrekking hebben op verwerkingen die op toestemming zijn gebaseerd, zal de verwerkingsverantwoordelijke in voorkomend geval de toestemming van de gebruiker opnieuw verkrijgen.